Spec Sheets
Promocja
7/0/502358d0_reklama_LEHR_poziom_v3.jpg

Promocja

REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ SILNIKÓW LEHR „BUTLA AMERIGAS I GAZ NA ROK PŁYWANIA W PREZENCIE”
(dalej „Regulamin”)
 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. ORGANIZATOREM PROMOCJI W FORMIE SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ O NAZWIE „BUTLA AMERIGAS I GAZ NA ROK PŁYWANIA W PREZENCIE”, ZWANEJ DALEJ „PROMOCJĄ”, JEST TAURUS SEA POWER SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM: DZIEWIĘĆ WŁÓK 33A, 83-021 PRUSZCZ GDAŃSKI, NIP: 583-000-50-41, ZWANA DALEJ „ORGANIZATOREM”
2. PARTNEREM PROMOCJI JEST FIRMA AMERIGAS POLSKA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, PRZY ULICY 
3. CELEM PROMOCJI JEST PROMOCJA BUTLI GAZOWYCH AMERIGAS ORAZ SILNIKÓW PRZYCZEPNYCH DO ŁODZI MARKI „LEHR”, ZASILANYCH GAZEM PROPAN LUB PROPAN-BUTAN, O MOCACH 2.5KM, 5.0KM, 9.9KM,  15KM (DALEJ „SILNIKI”). 
4. CZAS TRWANIA PROMOCJI OBEJMUJE OKRES OD 11 LUTEGO 2015 DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU. 
5. PROMOCJA ORGANIZOWANA JEST NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
 
§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
 
1. UDZIAŁ W PRMOCJI I PODANIE DANYCH ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM W NIEJ JEST DOBROWOLNE.
2. PROMOCJĄ OBJĘTE SĄ SILNIKI KUPIONE W OKRESIE PROMOCYJNYM W SIECI AUTORYZOWANYCH PARTNERÓW HANDLOWYCH FIRMY TAURUS SEA POWER SP. Z O.O. (ZWANYCH DALEJ „DEALERAMI”) LUB W FIRMIE TAURUS SEA POWER SP. Z O.O. LISTA DEALERÓW DOSTĘPNA JEST NA STRONIE WWW.TAURUS.GDA.PL.
3. SILNIKI OBJĘTE SĄ 3-LETNIĄ GWARANCJĄ PRODUCENTA. WARUNKIEM DOCHOWANIA GWARANCJI SĄ REGULARNE PRZEGLĄDY SERWISOWE OKREŚLONE W INSTRUKJI OBSŁUGI SILNIKA I PRZEPROWADZONE W AUTORYZOWANYCH SERWISACH LEHR.
4. DO KAŻDEGO SILNIKA ZAKUPIOEGO W OKRESIE PROMOCJI KUPUJĄCY SILNIK (ZWANY DALEJ „KUPUJĄCYM”) OTRZYMA NAPEŁNIONĄ BUTLĘ AMERIGAS BEZ KAUCJI W CENIE SILNIKA. RODZAJ BUTLI ORAZ JEJ POJEMNOŚĆ W ZALEŻNOŚCI OD MOCY SILNIKA OKREŚLONA JEST W TABELI PONIŻEJ.
 
MOC SILNIKA RODZAJ BUTLI POJEMNOŚĆ
2.5KM AMERIGAS NANO NA SZYBKOZŁĄCZKĘ 27MM 8KG
5.0KM AMERIGAS NANO NA SZYBKOZŁĄCZKĘ 27MM 8KG
9.9KM AMERIGAS DOM LIGHT NA SZYBKOZŁĄCZKĘ 27MM 11KG
15.0KM AMERIGAS MOTOLIGHT ZAWÓR W21,8x1/14'' LH, DIN477 11KG
 
5. ILOŚĆ KOLEJNYCH WYMIAN BUTLI, MOŻLIWA NA ZASADACH PROMOCYJNYCH, W ZALEŻNOŚCI OD MOCY SILNIKA OKREŚLA TABELA PONIŻEJ. 
 
MOC (KM) POJEMNOŚĆ BUTLI (L)

ILOŚĆ KOLEJNYCH WYMIANBUTLI
NA ZASADACH PROMOCYJNYCH

2.5 16 (8kg) 2
5.0 16 (8kg) 4
9.9 22 (11kg) 7
15 22 (11kg) 10
 
6. ŁĄCZNIE KUPUJĄCY OTRZYMA GAZ NA 100 GODZIN PŁYWANIA PRZY CZYM ZUŻYCIE PALIWA LICZONE JEST WEDŁUG DANYCH PRODUCENTA SILNIKÓW PRZY OBROTACH 3000 RPM.
 
 
MOC (KM) RPM ZUŻYCIE GAZU (L/GODZ.) PALIWO NA 100 GODZIN (L) POJEMNOŚĆ BUTLI (L) ILOŚĆ PEŁNYCH BUTLI NA ZASADACH PROMOCYJNYCH
2.5 3000 obr/min 0.4 40 16 (8kg) 3
5.0 3000 obr/min 0.8 80 16 (8kg) 5
9.9 3000 obr/min 1.7 170 22 (11kg) 8
15 3000 obr/min 2.5 250 22 (11kg) 11
 
7. KUPUJĄCY MOŻE WYMIENIĆ BUTLĘ NA PEŁNĄ NA ZASADACH PROMOCYJNYCH W SIECI PARTERA PROMOCJI, FIRMY AMERIGAS. PUNKTY WYMIANY AMERIGAS DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE WWW.NANO.AMERIGAS.PL DLA BUTLI NANO, WWW.DOM-LIGHT.AMERIGAS.PL DLA BUTLI DOM LIGHT ORAZ  WWW.AMERIGAS.PL DLA BUTLI MOTOLIGHT. 
8. W MOMENCIE WYMIANY BUTLI KUPUJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPŁATY ZA GAZ W PUNKCIE WYMIANY. 
9. KUPUJĄCEMY PRZYSŁUGUJE JEDNORAZOWY ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU GAZU NA PODSTAWIE PARAGONÓW/FAKTUR NA ZAKUP GAZU. CENA GAZU NIE MOŻE ODBIEGAĆ ZNACZĄCO OD CENY RYNKOWEJ W MOMENCIE ZAKUPU GAZU. 
10. DO ROZLICZENIA ZWROTU BĘDĄ BRANE TYLKO PARAGONY/FAKTURY WYSTAWIONE PRZED 1 STYCZNIA 2016 ROKU.
11. KUPUJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZESŁANIA SKANÓW PARAGONÓW/FAKTUR ZA ZAKUP GAZU ORAZ SKANU PARAGONU/FAKTURY ZA ZAKUP SILNIKA NA ADRES TAURUS@TAURUS.GDA.PL DO 14 STYCZNIA 2016, CELEM ICH ROZLICZENIA. TYTUŁ E-MAILA POWINIEN BRZMIEĆ „ROZLICZENIE PROMOCJI LEHR 2015”. W TREŚCI E-MAILA NALEŻY PODAĆ:
a. IMIĘ I NAZWISKO KUPUJĄCEGO
b. ADRES ZAMIESZKANIA
c. NUMER TELEFONU
d. NUMER SERYJNY SILNIKA
e. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO NA KTÓRY DOKONANY ZOSTANIE ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU GAZU. 
12. ZWROT KOSZTÓW REALIZOWANY BĘDZIE DO 31 STYCZNIA 2016.
13. CENY SILNIKÓW OKREŚLA AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCY CENNIK LEHR. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY CEN W OKRESIE TRWANIA PROMOCJI.  
 
§ 3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 
1. WSZELKIE REKLAMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZEPROWADZENIA PROMOCJI UCZESTNICY WINNI ZGŁASZAĆ E-MAILEM NA ADRES TAURUS@TAURUS.GDA.PL
2. PISEMNA REKLAMACJA POWINNA ZAWIERAĆ IMIĘ, NAZWISKO I DOKŁADNY ADRES KUPUJĄCEGO ORAZ DOKŁADNY OPIS I UZASADNIENIE REKLAMACJI.
3. REKLAMACJE ROZPATRYWANE BĘDĄ PRZEZ ORGANIZATORA W TERMINIE 14 (CZTERNASTU) DNI OD DATY ICH OTRZYMANIA. 
4. KUPUJĄCY ZOSTANIE POWIADOMIONY O SPOSOBIE ROZPATRZENIA REKLAMACJI E-MAILEM ZWROTNYM W TERMINIE 14 (CZTERNASTU) DNI OD DATY ROZPATRZENIA DANEJ REKLAMACJI.
5. ROSZCZENIA NIEROZPATRZONE LUB NIEUWZGLĘDNIONE W POSTĘPOWANIU REKLAMACYJNYM MOGĄ BYĆ DOCHODZONE PRZEZ SĄDEM POWSZECHNYM.
 
§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. NINIEJSZY REGULAMIN DOSTĘPNY JEST U DEALERÓW, KTÓRZY SPRZEDAJĄ SILNIKI ORAZ NA STRONIE WWW.TAURUS.GDA.PL
2. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZENIA ZMIAN W NINIEJSZYM REGULAMINIE, W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYNY. ZMIANY W REGULAMINIE NIE BĘDĄ JEDNAK NARUSZAĆ PRAW NABYTYCH PRZEZ KUPUJĄCYCH.
 
Galeria